اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۹۲۳۷۰۱-۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۳۵۸۱۹۶۹۶۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

بازرگانی پاکسیما

تلفن

  • ۲۲۹۲۳۷۰۱-۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۰۹۳۵۸۱۹۶۹۶۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،